Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Fabriecio Nederland, gevestigd en kantoorhoudende te Ridderkerk, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80190197 

Artikel 1 – Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de besloten vennootschap Fabriecio Nederland (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80190197) en alle met Fabriecio Nederland in groepsverband verbonden vennootschappen, verder hierna te noemen “Fabriecio”.

2. Onder “koper” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon tot wie Fabriecio een aanbieding richt en iedere (rechts)persoon die met Fabriecio een koop- of een andere overeenkomst afsluit.

3. Onder “product” wordt in deze voorwaarden verstaan: de zaken alsmede diensten, zoals onderhoud, installatie, advies en inspectie waarop de overeenkomst betrekking heeft.

4. Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door koper gehanteerde algemene voorwaarden, tenzij deze door Fabriecio schriftelijk zijn aanvaard.

5. Indien eenmaal een overeenkomst tot stand is gekomen tussen Fabriecio en koper waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, wordt de koper geacht de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten te aanvaarden.

6. Afwijkingen van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kunnen slechts schriftelijk geschieden.

Artikel 2 – Offertes, totstandkoming overeenkomst

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en komen in ieder geval te vervallen na 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. De door Fabriecio verstrekte brochures, prijslijsten en andere gegevens zijn slechts van vrijblijvende aard en zijn niet bindend. 3. Fabriecio behoudt zich het recht voor om bestellingen, zonder opgave van redenen, te weigeren dan wel onder rembours te leveren.

Artikel 3 – Levering, afwijkingen in maten, gewichten en hoeveelheden

1. De opgegeven levertijden worden steeds geacht bij benadering te zijn vastgesteld en zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van vertragingen in de aflevering dient Fabriecio schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient Fabriecio een redelijke termijn te worden gesteld om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Deze redelijke termijn bedraagt minimaal een periode van 14 dagen. Fabriecio is gerechtigd tot het doen van deelleveranties en daarmee tot het verzenden van deelfacturen indien een gedeelte van een bestelling gereed is.

2.  Van de zaken wordt de normale handelskwaliteit geleverd.

3. Afwijkingen ten aanzien van maten, gewichten en hoeveelheden van de te leveren zaken worden door Fabriecio voorbehouden, voor zover die door de fabrikant zijn aangegeven of voor zover die voor de zaken normaal en/of gebruikelijk zijn.

4. Indien moet worden geleverd op afroep of op nadere specificatie is Fabriecio, indien door koper niet binnen de overeengekomen termijnen is afgeroepen of gespecificeerd, gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Fabriecio op schadevergoeding.

5. Levering en vervoer geschieden voor rekening en risico van de koper. In geval van zendingen met een waarde hoger dan € 200,00 netto zijn de vrachtkosten voor rekening van Fabriecio, mits de plaats van bestemming over de verharde weg bereikbaar is en binnen Nederland gelegen is. Tenzij anders overeengekomen wordt het vervoermiddel door Fabriecio gekozen.

6 Indien de producten na het verstrijken van de leveringstermijn door koper niet zijn afgenomen, worden de producten (indien de opslagmogelijkheden van Fabriecio dit toelaten) voor rekening en risico van koper bij Fabriecio opgeslagen. Bij niet tijdige afname is Fabriecio gerechtigd na een periode van 14 dagen na het verstrijken van de leveringstermijn de overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht van  Fabriecio op schadevergoeding en onverminderd het recht van Fabriecio om tot verkoop van de producten aan derden over te gaan.

 Artikel 4 – Overmacht

1. Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elke omstandigheid die Fabriecio redelijkerwijs niet heeft kunnen verhinderen of vermijden en waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Hieronder zijn mede begrepen werkstaking, ziekte van personeel, in- en uitvoer en transportverboden, overheidsmaatregelen, niet c.q. niet tijdig leveren door toeleveranciers en beschadiging van de voor de overeenkomst benodigde productiemiddelen.

2. Indien zich een overmachtsituatie voordoet is Fabriecio gerechtigd om de levering zoveel later te laten plaatsvinden als de overmacht duurt. Indien een tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming langer dan zes maanden na het tijdstip waarop geleverd had dienen te worden voortduurt, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Indien de nakoming door Fabriecio als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

3. Fabriecio is gerechtigd betaling te vorderen van het deel van de overeenkomst dat reeds is uitgevoerd voordat de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken. 

Artikel 5 – Prijzen en prijswijzigingen

1. De door Fabriecio  vermelde prijzen zijn steeds vrijblijvend en tenzij schriftelijk anders is overeengekomen altijd exclusief omzetbelasting.

2. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de overeenkomst geldende prijzen. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren (waaronder onder meer zijn te verstaan arbeidslonen, belastingen, premies, inkoopprijzen, grondstofprijzen, koersen van buitenlandse valuta’s etc.) een verhoging ondergaan, is Fabriecio gerechtigd deze verhoging aan koper in rekening te brengen

Artikel 6 – Reclames

1. Koper is gehouden de geleverde zaken terstond na ontvangst te keuren. Reclames betreffende de kwaliteit moeten uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst van de zaken bij Fabriecio zijn ingediend, bij gebreke waarvan koper geacht wordt de leverantie te hebben goedgekeurd. Geen reclames kunnen worden gedaan ten aanzien van zaken die reeds zijn verwerkt, tenzij het gebreken betreft die eerst bij de verwerking blijken.

2. Indien een reclame door Fabriecio gegrond wordt bevonden, worden de betreffende zaken door Fabriecio  vervangen of wordt de betaalde prijs van die zaken door Fabriecio teruggegeven, zulks ter keuze van Fabriecio.

3. Behoudens het bovenstaande geeft een reclame nimmer aanspraak  op vergoeding van schade, kosten of interesten.

4. Reclames betreffende maten, gewichten en hoeveelheden moeten worden gedaan door onmiddellijk bij ontvangst aantekening te maken op het vervoersdocument. Indien een zodanige aantekening op het vervoersdocument ontbreekt, tenzij de verpakking zichtbaar beschadigd is, kunnen de bedoelde reclames alsnog binnen 3 werkdagen na ontvangst van de zaken worden gedaan, mits alsdan koper Fabriecio  terstond in de gelegenheid stelt de gehele partij in dezelfde toestand als waarin zij is geleverd, te inspecteren.

5. Koper dient  zaken waarvan een reclame is ingediend te laten in de staat van het moment waarop het gebrek geconstateerd werd.

6. Reclames over facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum bij Fabriecio schriftelijk te zijn ingediend.

Artikel 7 – Betaling

1. De betaling dient te geschieden, zonder aftrek van enige korting en, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, binnen 30 dagen na factuurdatum.

2. Indien en voor zover 30 dagen na de factuurdatum nog geen betaling heeft plaats gevonden is koper een rente van 1% per maand verschuldigd. Een gedeelte van de maand geldt hierbij als een volle maand.

3. Indien Fabriecio, ten gevolge van niet-tijdige betaling, (buiten)gerechtelijke maatregelen dient te nemen, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper, met een minimum van € 275,00.

4. Zolang koper nog enig opeisbaar bedrag aan Fabriecio verschuldigd is kan Fabriecio, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, nimmer verplicht worden tot het doen van enige leverantie.

5. Fabriecio heeft, ongeacht de overeengekomen betalings-condities,  het recht om voor levering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen. Indien deze zekerheid niet wordt gegeven heeft Fabriecio het recht om uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

6. Indien koper op eerste sommatie van Fabriecio in gebreke is gebleven met voldoening van openstaande facturen, is Fabriecio gerechtigd, onverminderd overige rechten, alle toekomstige leveringen zonder voorafgaande aankondiging op te schorten en / of onder  rembours aan koper te leveren en / of openstaande orders te annuleren.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Fabriecio afgeleverde producten blijven eigendom van Fabriecio totdat koper de koopprijs alsmede enige andere vordering als bedoeld in art. 3: 92 lid 2 BW heeft voldaan.

2. Koper verplicht zich op eerste verzoek ten behoeve van Fabriecio een pandrecht te  vestigen als bedoeld in art. 3: 239 BW op de uit de verkoop van de door Fabriecio geleverde producten voortvloeiende vorderingen op derden.

3. Koper geeft Fabriecio het onvoorwaardelijke en onherroepelijke recht om voor de uitoefening van haar eigendomsrechten al die plaatsen te betreden waar de aan Fabriecio toebehorende producten zich bevinden alsmede om deze producten aldaar mee te nemen.

4. Door Fabriecio afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig recht op te vestigen.

5. Indien koper haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij zulks niet zal doen is Fabriecio gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij koper weg te halen of weg te doen halen.

6. Indien derden enig recht op de door onder eigendomsvoor-behoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Fabriecio zo snel als redelijkerwijs mag worden verwacht op de hoogte te stellen.

7. Koper verplicht zich op eerste verzoek van Fabriecio:

 – de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffingen- en   waterschade en tegen diefstal en de polis van deze   verzekering ter inzage te geven;

– alle aanspraken van koper op verzekeraars met betrekking    tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te    verpanden aan Fabriecio op de manier die wordt    voorgeschreven in art 3:239 BW;

– de vorderingen die koper verkrijgt jegens zijn kopers bij    het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud    geleverde zaken te verpanden aan Fabriecio op de manier die wordt voorgeschreven in art 3:239 BW;

 – de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken    als het eigendom van Fabriecio;

– op andere manieren medewerking te verlenen aan alle    redelijke maatregelen die Fabriecio ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Fabriecio is beperkt tot de nakoming van het in artikel 12 bepaalde. Iedere verdere aansprakelijkheid is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld van leidinggevende functionarissen van Fabriecio of indien Fabriecio aansprakelijk zou zijn op grond van de dwingendrechtelijke regeling omtrent de productenaansprakelijkheid.

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 12 is Fabriecio niet gehouden tot het leveren van vervangende producten, dan wel tot het vergoeden van de factuurwaarde indien:

a. de gebrekkige producten niet aan Fabriecio ter beschikking zijn gesteld;

b. koper zich niet strikt gehouden heeft aan de bewaarvoorschriften van de geleverde producten, waardoor het niet meer mogelijk is de juistheid van de door koper geuite klachten te onderzoeken.

3. Fabriecio is, ook indien haar onverhoopt geen beroep op het in lid 1 bepaalde, kan toekomen, slechts aansprakelijk voor de schade die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van haar schuld, met dien verstande dat:

* Fabriecio nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade (waaronder winstderving, gevolgschade en/of bedrijfsschade);

*. Fabriecio niet aansprakelijk is voor hulppersonen (ook in geval van opzet of grove schuld van deze hulppersonen).

4. De aansprakelijkheid van Fabriecio zal in ieder geval beperkt zijn tot het factuurbedrag van het betreffende product exclusief BTW.

5. Koper vrijwaart Fabriecio voor aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake vergoeding van schade, kosten of interesten, verbandhoudende met of voortvloeiende uit door Fabriecio geleverde goederen.


Artikel 10 – Annulering

1. Annulering van koper van een met Fabriecio afgesloten overeenkomst kan uitsluitend met instemming van Fabriecio geschieden. Wanneer Fabriecio met annulering instemt is koper terstond een contractuele boete van 25% van de factuurwaarde (inclusief BTW) aan Fabriecio verschuldigd. Speciaal bestelde en/of op maat gemaakte producten kunnen nimmer geannuleerd worden.

Artikel 11 – Ontbinding en opschorting

In gevallen dat koper:

a.in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;

b.komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

c.overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijke gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of een reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf;

d.in verzuim is met verplichtingen welke voortvloeien uit een met Fabriecio afgesloten overeenkomst;

zijn alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft Fabriecio de bevoegdheid om de nakoming van haar verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) op te schorten totdat koper zekerheid voor de nakoming van haar verplichtingen heeft gesteld of de overeenkomst te ontbinden waarbij koper aansprakelijk is voor alle door Fabriecio geleden en te lijden schade.

Artikel 12 – Garantie

1. Voor door Fabriecio geleverde zaken met fabrieks- en/of importeursgarantie gelden uitsluitend de door de fabriek en/of importeur gestelde garantiebepalingen, zulks met inachtneming van het in lid 2 bepaalde. In alle andere gevallen wordt door Fabriecio geen garantie verstrekt tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 2. De aansprakelijkheid van Fabriecio onder de in lid 1 genoemde fabrieks- en/of importeursgarantie beperkt zich tot gehele of gedeeltelijke gratis herlevering indien de geleverde zaken materiaal- of fabricagefouten vertonen.

3. De garantie is niet  van toepassing bij gebreken die ontstaan door normale slijtage, bij onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, bij onvoldoende en/of onoordeelkundig onderhoud, bij ongelukken of onheil zoals brand- of waterschade, of indien de zaken door derden zijn gewijzigd of gerepareerd.

4. De garantie geldt slechts indien koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de overeenkomsten tussen Fabriecio en koper is steeds uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.